Zrušení předkupního práva s účinností od 1. 7. 2020

22.04.2020

Jedná se o novelu zákona ze dne 18. března 2020, která mění zákon č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Konečné znění zákona bylo podepsáno dne 3. 4. 2020 prezidentem ČR.

Změny v občanském zákoníku, související s předkupním právem spoluvlastníků se týkají paragrafů 1124 a 1125.

Viz odkaz na web Senátu ČR
https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/original/94003/78838/85455

Zrušení předkupního práva je dle mého názoru pozitivní zpráva, protože mělo dopad i na dobu prodeje nemovitosti, jelikož spoluvlastníci měli ze zákona 3 měsíční lhůtu na vyjádření se k nabídce.

Co předkupní právo znamenalo v praxi?

Pokud jste byli spoluvlastníkem nemovitosti, byli jste nejdříve povinni písemně nabídnout svůj podíl i dalším spoluvlastníkům, zda jej odkoupí, výjimkou byly pouze případy, kdy se jednalo o převod osobě blízké (manžel, rodič, sourozenec, apod…)

V praxi to například znamenalo – prodávali jste byt s parkovacím místem v domě, kde jste byli spoluvlastníkem, potřebovali jste písemnou odpověď na nabídku parkovacího stání nebo podílu ke koupi od každého spoluvlastníka v domě.

Za podmínky, kdy spoluvlastníci odprodej odmítli, mohli jste parkovací stání prodat i třetí straně. Pokud jste svůj podíl neprodali ani jinému zájemci a změnili jste cenu, museli jste opět tento podíl nejdříve nabídnout spoluvlastníkům s předkupním právem.

V případě porušení předkupního práva některého ze SVJ, si mohl spoluvlastník vynutit, aby mu byl podíl nabídnut ke koupi za stejných podmínek, za jakých jste jej nabyl od původního SVJ i soudní cestou.

Jak bude vypadat v praxi zrušení předkupního práva od 1.7.2020?

Předkupní právo v současné verzi bude opět navráceno zpět do stavu, který platil v letech 2014 až 2017, tj. pokud jste koupili nemovitost a budete ji chtít následně prodat nebo darovat, nemusíte již svůj podíl na takovéto nemovitosti nabízet žádnému z dalších spoluvlastníků. V případě dědictví bude tato povinnost jen po dobu 6 měsíců, takže jestli počkáte až lhůta uplyne, nebude se potom nabídnutí předkupní práva tohoto převodu týkat.

Tímto se také usnadní převody bytů, kde mají vlastníci např. garážová stání, sklep nebo předzahrádky, jelikož bytové domy často čítají desítky až stovky spoluvlastníků, což celý proces převodu značně časově zatíží, protáhne a prodraží.

V případě převodu části podílu na pozemcích, které nemají vysokou hodnotu, mohly náklady na dodržení předkupního práva vůči spoluvlastníkům převýšit hodnotu samotných pozemků.

Lenka Režňáková, Realitní makléřka
Tel.: 607 242 938, Email: 
lenka.reznakova@gmail.com