Věcné břemeno na nemovitosti

17.03.2022

Co znamená věcné břemeno na nemovitosti?

Ať už hledáte ke koupi nový byt, rodinný dům či stavební pozemek, můžete často narazit na nemovitost zatíženou věcným břemenem. Jedná se o vlastnická omezení spojená s užíváním nemovitosti, kdy je vlastník povinen něco strpět nebo konat ve prospěch někoho jiného. Dělíme je tedy na reálná, skutečná břemena (např. o umístění elektrického či plynového vedení, kanalizace, práva užívání cesty) a tzv. břemeno služebnosti či dožití, které umožňuje majitelům nemovitost prodat a zároveň v ní ještě dožít. Věcná břemena spojená s vlastnictvím nemovitosti přecházejí na nabyvatele.

Jak zjistím nebo ověřím, zda nemovitost není zatížená věcným břemenem?

Věcné břemeno lze jednoduše ověřit na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz, kde se po vyhledání požadované nemovitosti a zadání ověřovacího kódu tato skutečnost zobrazí v části "omezení vlastnického práva". Jelikož se majitel, prodávající nemovitost zatíženou věcným břemenem může pokusit tento fakt při prodeji zatajit, vždy si předem skutečný stav ověřte na katastru.

Jak věcné břemeno vzniká?

Věcné břemeno vzniká na základě:

– písemné smlouvy

– závěti

– schválené dohody dědiců

– pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu

– návrhu na vklad do katastru nemovitostí

– ze zákona

Věcné břemeno může zřídit nejen vlastník, ale i jiný subjekt (např. soud).

Jak může věcné břemeno zaniknout?

Věcné břemeno zaniká na základě:

– písemné smlouvy

– pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu

– ze zákona

Věcné břemeno spojené s fyzickou osobou zaniká její smrtí, u právnické osoby jejím zánikem. K zániku může dojít i v případě, pokud nastanou trvalé změny, znemožňující vykonávání věcného břemene. Pokud dojde k vzniku hrubého nepoměru mezi věcným břemenem a výhodou oprávněné osoby, lze u soudu zažádat o jeho omezení nebo úplné zrušení. V takovém případě náleží vlastníkovi věcného břemene přiměřená náhrada. Pokud právo odpovídající věcnému břemeni není vykonáváno po dobu delší než 10 let, může být promlčeno.

Vznik i zánik věcného břemene je vždy zaznamenán v katastru nemovitostí.

Uvažujete o prodeji nemovitosti nebo máte nějaké dotazy, neváhejte mě kontaktovat.

Lenka Režňáková
Realitní makléřka
Tel.: 607 242 938
Email: 
lenka.reznakova@gmail.com