Realitní terminologie

15.03.2023

Uvažujete o prodeji nemovitosti a nejsou Vám jasné některé pojmy z realitní terminologie? Připravili jsme slovník nejčastěji používaných pojmů, které Vám mohou pomoci se zorientovat.

Prohlášení vlastníka nemovitosti –písemné vymezení bytových jednotek v rámci celého domu (včetně nebytových nebo společných prostor) a jejich vybavení a příslušenství. Toto prohlášení může učinit pouze vlastník domu a řídí se dle zákona o vlastnictví bytů, č. 72/1994, Sb. Celé prohlášení nebo pouze části týkající se jednotlivých jednotek lze za poplatek získat na katastrálním úřadě.

Omezení vlastnického práva – nejběžnějšími typy omezení vlastnického práva je zástavní právo a věcné břemeno.

– zástavní právo – nejčastěji je spojeno s hypotečním úvěrem, slouží jako pojistka k zajištění pohledávky, kdy banka může v případě nesplácení úvěru nemovitost zastavit a pohledávku uhradit z částky získané z prodeje zastavené nemovitosti.

věcné břemeno – vlastnickáomezení spojená s užíváním nemovitosti, kdy je vlastník povinen něco strpět nebo konat ve prospěch někoho jiného, může se jednat např. o umístění elektrického či plynového vedení, kanalizace, práva užívání cesty nebo tzv. věcného břemene dožití, které umožňuje majitelům nemovitost prodat a zároveň v ní ještě dožít.

LV (list vlastnictví) – katastrálním úřadem vydaná veřejná listina, prokazující vlastnictví nemovitosti, kromě informací o umístění nemovitosti (č. parcely, č. popisné, katastrální území, č. bytové jednotky, atd.) zde naleznete i veškerá omezení vlastnického práva vztahující se k dané nemovitosti.

Podílové spoluvlastnictví – jedná se o tzv. ideální (fiktivní) spoluvlastnické podíly dvou a více osob, které se nevztahují na konkrétní část nemovitosti, ale na nemovitost jako celek a skutečné (reálné) spoluvlastnické podíly, kde je určena konkrétní část nemovitosti, kterou vlastníte (např. samostatná bytová jednotka v rodinném domě). Podíl nemusí být rovnoměrný, každý ze spoluvlastníků může mít podíl na nemovitosti o rozdílné hodnotě.

Anuita – pravidelná splátka úvěru skládající se z úmoru (dlužná částka bez úroků) a úroku (odměna za půjčku). Výše anuitní splátky zůstává stejná, během splácení se pouze mění poměr úmoru a úroku.
U družstevních bytů se jedná o zbývající část úvěru vztahující se k bytu, při převodu členských práv se tato částka převádí na nového nabyvatele.

SVJ –
společenství vlastníků jednotek – právnická osoba zastupující vlastníky v záležitostech týkajících se správy, provozu a oprav společných prostor domu.

Fond oprav – měsíční příspěvek vlastníků bytů, stanovený dle výše vlastníkova spoluvlastnického podílu na bytové jednotce a společných prostorech domu určený k opravám a údržbě společných částí domu. Fondem oprav lze hradit i pojištění budovy či daň z nemovitých věcí. Přesné podmínky využití fondu oprav si určuje každé SVJ samostatně.


Návrh na vklad do KN – písemná žádost o povolení vzniku, změny či zániku vlastnického práva zápisem vkladu práva do katastru nemovitostí

Nabývací titul – dokument prokazující vlastnické právo k nemovitosti, nejčastěji se jedná o kupní smlouvu, usnesení o dědictví, darovací smlouvu, případně soudní usnesení o vypořádání

Ateliér – nebytový prostor nesplňující standardní podmínky pro bytovou jednotku, např. z důvodu nedostatku přirozeného světla nebo vysoké hlučnosti. Ateliér má sice parametry klasického bytu včetně kuchyně a koupelny, ale nelze si zde zřídit trvalý pobyt a může být hůře financovatelný, jelikož k nim banky přistupují opatrněji.

Loft – k bydlení uzpůsobené části průmyslových či obchodních budov, nejčastěji horní podlaží, které tvoří velká otevřená místnost s minimem zdí členících prostor, vysokými stropy, velkými okny a neomítnutou cihlovou/betonovou zdí.

Mezonet – byt rozkládající se ve dvou podlažích bytového domu (nejčastěji předposlední a poslední podlaží/podkroví), propojený vnitřním schodištěm. Mezonet může být v katastru nemovitostí veden jako bytový i nebytový prostor.

Uvažujete o prodeji nemovitosti nebo máte nějaké dotazy, neváhejte mě kontaktovat.

Lenka Režňáková
Realitní makléřka
Tel.: 607 242 938
Email: 
lenka.reznakova@gmail.com