INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (o všeobecném nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen "GDPR"), je tímto plněna informační povinnost ve smyslu čl. 13 a násl. GDPR.

· Správce osobních údajů a kontakt na správce

Správcem osobních údajů, či případně jejich zpracovatelem je obchodní korporace s názvem Reality Lenka Režňáková a otec s.r.o., sídlem Dukelská 1222/5, 692 01 Mikulov, IČO 19638345 (dále jen jako "Správce údajů").

Pokud se na Správce údajů bude chtít kterýkoli subjekt údajů v průběhu zpracování údajů obrátit, lze Správce kontaktovat na tel. čísle +420 607 242 938, na e-mailové adrese lenka.reznakova@gmail.com, případně též v sídle Správce údajů.

· Prohlášení Správce údajů

Správce údajů tímto prohlašuje, že coby správce osobních údajů ve smyslu GDPR i zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména pak již odkazovaným nařízením GDPR. Veškeré osobní údaje subjektů údajů budou zpracovány jen na základě platného právního důvodu (plnění smlouvy, oprávněný zájem, zákonná povinnost nebo udělený souhlas se zpracováním) způsobem a v rozsahu dle dále uvedeného.

· Rozsah zpracování

V souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti Správce údajů zpracovává a uchovává osobní údaje svých zákazníků v následujícím rozsahu:

 • jméno a příjmení zákazníka
 • datum narození, rodné číslo
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa
 • číslo občanského průkazu či jiného dokladu totožnosti
 • údaje o bankovním spojení

V souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti Správce údajů zpracovává a uchovává osobní údaje potenciálních zákazníků v následujícím rozsahu:

 • jméno a příjmení zákazníka
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo

· Účel zpracování a právní základ zpracování

Osobní údaje subjektů údajů Správce údajů využívá pro:

 • zajištění řádné realizace smluvního vztahu – zpracování za účelem řádného plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Zpracování všech osobních údajů zákazníků vyjmenovaných v bodě 3. tohoto dokumentu je nezbytné pro řádné plnění smlouvy. V případě, že subjekt údajů s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít. Tento rozsah osobních údajů je Správce údajů oprávněn dále zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu se zákazníkem.

 • vedení účetnictví – zpracování na základě zákona ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

Osobní údaje jsou v nezbytně nutném rozsahu též zpracovány za účelem plnění zákonné povinnosti Správce údajů, a sice vedení evidence o jeho příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví.

 • zveřejnění klientských referencí – zpracování na základě souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Na podkladě výslovně uděleného souhlasu zákazníka Správce údajů zpracovává osobní údaje zákazníka v rozsahu jména a příjmení za účelem zveřejnění referencí na svém webu www.lenkareznakova.cz a též na sociální síti Facebook a Instagram. Reference jsou dále zpracovány i na podkladě konkludentně vysloveného souhlasu, a to způsobem, kdy sami zákazníci zadají zákaznickou referenci včetně svého jména a příjmení.

 • přímý marketing – zpracování na základě oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Správce údajů je na základě ust. § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti oprávněn používat elektronickou adresu a telefonní číslo zákazníka či potenciálního zákazníka za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních služeb obdobných těm, které již zákazníkovi poskytl. Oprávněným zájmem v tomto případě je záměr Správce údajů o další rozvoj své podnikatelské činnosti.

 • přímý marketing – zpracování na základě souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Správce údajů dále může zpracovávat osobní údaje subjektů údajů v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo na podkladě výslovného souhlasu subjektu údajů, který není zákazníkem a který se dobrovolně přihlásí k odběru obchodních sdělení týkajících se podnikatelské činnosti Správce údajů.

· Cookies

Při návštěvě webových stránek Správce údajů (www.lenkareznakova.cz) odešle server Správce údajů na zařízení subjektu údajů malé množství dat a uloží je tam a při každé další návštěvě data pošle zpět serveru – tento krátký textový soubor obsahuje specifický řetěz znaků s jedinečnými informacemi o subjektu údajů a je znám jako cookies.

Zákon uvádí, že lze ukládat cookies na zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz příslušné webové stránky. Pro všechny ostatní typy cookies je nutný souhlas vlastníka zařízení. Většina prohlížečů je nastavena tak, aby cookies přijímala. Subjekty údajů však mají možnost nastavit si prohlížeč tak, aby cookies blokoval nebo aby jej o zaslání cookies informoval. Bez cookies však některé služby nebo funkce nebudou správně fungovat.

Internetové stránky Správce údajů využívají různé druhy cookies, především pak cookies "první strany", tedy cookies používané pouze webovými stránkami Správce údajů a cookies "třetích stran" (tedy cookies pocházející z internetových stránek třetích stran). Cookies první strany jsou využívány pro ukládání uživatelských preferencí a údajů, potřebných během návštěvy subjektu údajů na internetových stránkách. Cookies třetích stran jsou používány pro sledování uživatelských trendů a vzorců chování, cílení reklamy, a to za pomoci třetích stran - poskytovatelů webových statistik. Cookies třetích stran použité pro sledování trendů a vzorců chování využívají pouze internetové stránky Správce údajů a poskytovatele webových statistik, nejsou sdíleny s žádnou další třetí stranou.

Navštívené stránky mohou do cookies ukládat veškeré informace, které o konkrétním subjektu údajů zjistí a je tak možné monitorovat zájmy a preference subjektu údajů.

Správce údajů využívá zejména následující cookies:

 • Google Analytics
 • Google AdWords
 • Facebook Pixel
 • Sklik

· Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Osobní údaje subjektů údajů jsou chráněny maximální mírou zabezpečení, a to jak ty ve fyzické podobě, tak i ty v elektronické podobě.

Osobní údaje bude Správce údajů uchovávat maximálně po dobu 10 let od okamžiku, kdy došlo k poskytnutí konkrétního plnění či k ukončení smlouvy. Poté Správce údajů provede likvidaci veškerých osobních údajů.

· Předávání osobních údajů třetím osobám

K osobním údajům subjektů údajů nemají přístup třetí osoby, s výhradou spolupracujícího subjektu podnikající fyzické osoby Lenka Režňáková, se sídlem Dukelská 1222/5, 692 01, Mikulov, identifikační číslo: 74228552.

Správce údajů dále informuje, že pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáže zajistit vlastními silami, tato využívá služeb a aplikací třetích osob, které ve vztahu k ní vystupují v pozici zpracovatelů. Jedná se o následující kategorie zpracovatelů:

 • smluvní partner dodávající účetní / daňové služby
 • smluvní partner dodávající IT služby

· Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii

Správce údajů zpracovává osobní údaje výhradně v zemích Evropské unie či v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

· Práva subjektů údajů v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů mají subjekty údajů řadu práv, jak jsou uvedena níže. Pokud bude chtít subjekt údajů některého z těchto práv využít, nechť kontaktuje Správce údajů na kontaktní údaje, jak jsou uvedeny výše v bodě 1. tohoto dokumentu.

Subjekty údajů mají zejména následující práva:

a) právo na informace: je plněno těmito zásadami zpracování a ochrany osobních údajů

b) právo na přístup: v případě požadavku subjektu údajů mu ve lhůtě 1 měsíce bude sděleno, jaké osobní údaje o jeho osobě Správce údajů zpracovává a proč

c) právo na doplnění a změnu osobních údajů: v případě žádosti subjektu údajů o změnu nebo doplnění osobních údajů tyto Správce údajů u sebe změní

d) právo na omezení zpracování: pokud se subjekt údajů domnívá, že Správce údajů zpracovává jeho nepřesné údaje, domnívá se, že Správce údajů provádí zpracování nezákonně, ale subjekt údajů nechce všechny údaje smazat, nebo pokud subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování. Omezit může subjekt údajů také jen rozsah osobních údajů nebo účel zpracování.

e) právo na přenositelnost: v případě požadavku subjektu údajů mu ve lhůtě 1 měsíce Správce údajů sdělí, které z jeho osobních údajů zpracovává a proč, a to ve strojově čitelné podobě, aby subjekt údajů své osobní údaje mohl vzít a přenést je k někomu jinému

f) právo na výmaz (být zapomenut): v případě oprávněného požadavku subjektu údajů ve lhůtě 1 měsíce vymaže Správce údajů veškeré jeho osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh, případně subjekt údajů sdělí, které údaje byly smazány a odůvodní, které smazat nebylo možné a proč

g) stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů: v případě, že se subjekt údajů domnívá, že s jeho údaji nezachází Správce údajů v souladu se zákonem, má právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů

· Mlčenlivost

Všechny zákazníky i potenciální zákazníky tímto Správce údajů ujišťuje, že n sám i jeho spolupracovníci, kteří se budou jakkoli podílet na zpracování osobních údajů subjektů údajů jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení příslušného závazkového vztahu se Správcem údajů.

Bez výslovného souhlasu subjektu údajů nebudou jeho osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně než té, která je výslovně vyjmenována v tomto dokumentu.

· Závěrečná prohlášení

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů je Správce údajů oprávněn kdykoli jednostranně měnit.

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů platí od 1. 9. 2023.

V Mikulově dne 1. 9. 2023

Reality Lenka Režňáková a otec s.r.o.

Lenka Režňáková, jednatelka